Environmentální politika dle ČSN EN ISO 14001:2004

 ISO 14001Environmentální politika organizace
Společnost DVOŘÁK comte, a.s., jejíž hlavní činností je:

 • Celoroční údržba zeleně, parků, zahrad a komplexní údržba komunikací, zpevněných ploch a chodníků 365 dní v roce.

Jako příspěvek k posílení ochrany životního prostředí se vedení společnosti rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí.

Ochrana životního prostředí, vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své zaměstnance a jejich neustálé zlepšování, prevence znečišťování patří trvale k prioritám organizace. Pro jejich splnění přijímá společnost DVOŘÁK comte, a.s., tyto zásady:

 • Přispět ke zlepšení životního prostředí zavedením systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2004 a jeho dalším rozvíjením.
 • Plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a jiných požadavků, které se na organizaci vztahují anebo se k nim zavázala.
 • Vzděláváním a školením rozšiřovat mezi zaměstnanci povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci.
 • Trvale hledat a využívat efektivně realizovatelné možnosti snižování spotřeby energií, vstupních surovin a materiálů.
 • Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů, zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí.
 • Hodnotit dopady na životní prostředí při změně technologie.
 • Působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí.
 • Snižovat dopady do životního prostředí u zákazníka.
 • V rámci procesu zlepšování systému EMS usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, a služeb na životní prostředí.
 • Klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí.
 • Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním podnětů a reagováním na ně.

K dosažení uvedených strategických záměrů, které mají perspektivní charakter je nutné stanovit konkrétní cíle pro naplnění Environmentální politiky na nejbližší období. Všichni zaměstnanci společnosti jsou odpovědni za plnění těchto zásad Environmentální politiky.

V Brně dne 6.8.2008
Ivo Dvořák, PVE